Czy Komisji Europejskiej uda się zrealizować plan reformy systemu opodatkowania przedsiębiorstw?


Dnia 17 czerwca 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz gruntownej reformy systemu opodatkowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. W planie wymieniono działania mające na celu zwalczanie unikania opodatkowania, zapewnienie stabilnych dochodów i wzmocnienie jednolitego rynku dla przedsiębiorstw.

 

Zdecydowanie najważniejszymi z planowanych inicjatyw są strategia wprowadzenia Common Consolidated Corporate Tax Base, czyli wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz ramy zapewniające efektywne opodatkowanie zysków tam, gdzie zostały wypracowane. Nie można pominąć również inicjatywy zwiększenia przejrzystości podatkowej i ujednolicenia podejścia do niechętnych do współpracy państw. Bardzo istotne jest w tym kontekście opublikowanie przez Komisję Europejskiej pierwszego ogólnowspólnotowego spisu państw trzecich uznanych za raje podatkowe.

Duże znacznie ma także fakt rozpoczęcia z dniem 17 czerwca 2015 r. konsultacji społecznych, mających na celu ustalenie jednolitego stanowiska w sprawie tego, czy spółki powinny być zobligowane do ujawniania niektórych informacji podatkowych, w tym za pośrednictwem sprawozdawczości z podziałem na poszczególne kraje. Konsultacje te, oprócz realizowanej przez Komisję oceny skutków, pomogą w podejmowaniu decyzji dotyczących tej kwestii. Szeroko zakrojony dialog społeczny na poziome zarówno krajowym, jak i europejskim ma ogromne znaczenie dla wypracowania mechanizmów sprawiedliwych, sprzyjających wzrostowi gospodarczemu oraz wprowadzających pozytywne zmiany dla przedsiębiorców działających na terytorium każdego państwa członkowskiego, w tym oczywiście Polski.

Cieszy indywidualne podejście Komisji Europejskiej dokażdego przedsiębiorcydziałającego na terenie Unii Europejskiej – niezależnie od rozmiaru i zakresu prowadzonej przez niego działalności. Należy zgodzić się tutaj z Pierre’em Moscovicim, Komisarzem ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, iż w trosce o wzrost gospodarczy, a także uczciwość i konkurencyjność państwa członkowskie powinny ze sobą współpracować oraz prowadzić efektywny dialog. Organy Unii Europejskiej i poszczególne państwa członkowskie, tworząc mechanizmy mające przeciwdziałać unikaniu opodatkowania, nie mogą jednak zapominać o przedsiębiorcach, którzy uczciwie wnoszą swój wkład finansowy w budżet Unii Europejskiej. Z tego powodu należy eliminować nieuczciwe zakłócenia w konkurencyjności między przedsiębiorstwami, polegające na wykorzystywaniu faktu, że poszczególne działania prowadzone w państwach członkowskich znacznie od siebie odbiegają.

Plan działania na rzecz sprawiedliwszego i wydajniejszego systemu opodatkowania przedsiębiorstw jest częścią ambitnego planu na rzecz zwalczania uchylania się od opodatkowania przez przedsiębiorstwa, a także wspierania wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia oraz zwiększania liczby inwestycji na terytorium Unii Europejskiej. Powstaje jednak pytanie o to, czy ten ambitny plan rzeczywiście przyniesie pożądane efekty i w jakim zakresie.

Klaudia Kaniecka, Komitet Podatkowy Pracodawców RP