Czy obniżenie stawki CIT do 15% zdynamizuje polską przedsiębiorczość?


Trwają konsultacje społeczne dwóch projektów – rządowego i poselskiego – przewidujących obniżenie stawki podatku CIT do 15% dla małych przedsiębiorców. To dobre rozwiązanie, aczkolwiek, by rzeczywiście pobudzić polską przedsiębiorczość warto pójść o krok dalej.

 

Zarówno Ministerstwo Finansów, jak i posłowie .Nowoczesnej przedstawili projekty nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w których zaproponowali obniżenie stawki  CIT z 19 do 15 %.  W przypadku projektu rządowego w uzasadnieniu podkreślono, iż jego celem jest realizacja zapowiedzi wyrażonej w exposé Pani Premier Beaty Szydło. Wskazano w nim postulat obniżenia podatku dochodowego od osób prawnych dla małych firm do 15%, w celu wsparcia rozwoju tej grupy przedsiębiorstw. Działania te zdaniem resortu finansów mają na celu przyspieszenie tempa wzrostu rozwoju i stworzenie sprzyjających warunków  do  zwiększenia  przedsiębiorczości  Polaków,  w  tym  przede  wszystkim przedsiębiorczości ludzi młodych, dobrze wykształconych. Projekt przewiduje obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla małych podatników tj. takich, u których wartość przychodu  ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym  wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Z kolei posłowie .Nowoczesnej w uzasadnieniu swojego projektu zaznaczyli, iż obniżona stawka podatku ma na celu przede wszystkim zwiększenie konkurencyjności polskich firm poprzez pozostawienie im do dyspozycji większej ilości środków pieniężnych, które będą mogły zostać wykorzystane na inwestycje, innowacje i wynagrodzenia pracownicze oraz zachęcenie przedsiębiorców do tworzenia nowych firm. W odróżnieniu od projektu rządowego posłowie .Nowoczesnej zaproponowali, aby obniżenie stawki CIT do 15% dotyczyło podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro. Oprócz tego obniżona stawka miałaby objąć również podatników w pierwszym roku ich działalności – bez względu na limit obrotu.

Zdaniem Pracodawców RP obniżenie podatku CIT dla małych przedsiębiorców to dobre rozwiązanie, które może mieć pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Należy jednak przy tym pamiętać, iż w rzeczywistości niewielki odsetek najmniejszych firm jest płatnikami CIT. Duża część przedsiębiorstw to indywidualne działalności gospodarcze, które opodatkowane są podatkiem PIT. Istotny jest również fakt, iż dochody ze spółek: jawnej i komandytowej również są opodatkowane  podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a nie prawnych. W związku z tym, aby realnie wpłynąć na gospodarkę, warto zastanowić się nad szerszym, kompleksowym rozwiązaniem, które swoim zakresem obejmie także określonych przedsiębiorców rozliczających się na podstawie podatku PIT.

 

Komitet Podatkowy Pracodawców RP