In dubio pro tributario – wątpliwości na korzyść podatnika

 

- Przyzwoite państwo to państwo przyzwoitych obywateli, którzy płacą podatki -  mówił Prezydent Bronisław Komorowski po podpisaniu we wtorek w Belwederze projektu zmian w ordynacji podatkowej. Proponowana nowelizacja już trafiła do Sejmu

 

 

Główną ideą projektu prezydenckiego jest dodanie do przepisów ogólnych ordynacji podatkowej regulacji stanowiącej, że niedające się usunąć wątpliwości, co do treści przepisów prawa podatkowego, rozstrzyga się na korzyść podatnika. Taki zapis, zdaniem Kancelarii Prezydenta, powinien ograniczyć przenoszenie na podatników ryzyka nieprecyzyjnych przepisów i związanych z tym kosztów. - W praworządnym państwie nie może być tak, że za błędy w prawie, za luki, za niejasności, za różnego rodzaju mankamenty, słabości ponosi odpowiedzialność obywatel i że skutki tych niejasnych, niedoskonałych (przepisów) są przerzucane na podatnika – podkreślał Bronisław Komorowski.

 

Mariusz Korzeb – ekspert podatkowy Pracodawców RP, który brał udział w pracach nad podpisaną właśnie nowelizacją, zwraca jednak uwagę na to, że nakaz rozstrzygania wątpliwości co do wykładni prawa na korzyść podatnika będzie początkowo jedynie dodatkowym przepisem, na który podatnik będzie mógł powołać się w przypadku sporu z administracją skarbową. - Dlatego też szczególna rola spocznie w tej sytuacji na sądach, ponieważ to od ich orzeczeń zależeć będzie prawidłowe stosowanie niniejszej zasady, a w konsekwencji trwała zmiana stosunków między podatnikiem a organem – dodaje. Ekspert Pracodawców RP liczy na to, że prezydencka nowela szybko wejdzie w życie i resort finansów nie będzie oponować. - Z propozycjami Prezydenta Bronisława Komorowskiego naprawdę ciężko polemizować. Po pierwsze wpisują się one idealnie w od lat podnoszone przez przedsiębiorców postulaty, a po drugie - i najważniejsze - stanowią wyraz standardów, jakie bezdyskusyjnie powinny obowiązywać w demokratycznym państwie prawa – podkreśla Mariusz Korzeb.

 

Zasada In dubio pro tributario to tylko jedna z zaproponowanych w projekcie zmian. Na szczególną uwagę zasługują także przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano w nich ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało mniej niż 3 miesiące. Dokument przewiduje także, że podatnik dokonujący korekty deklaracji podatkowej, nie będzie już musiał pisać i wysyłać organom skarbowym jej uzasadnienia, chyba że zostanie o to poproszony.

 

Pracodawcy RP od początku wspierali działania Kancelarii Prezydenta zmierzające do powstania niniejszego projektu. Organizacja z zaangażowaniem brała udział w konsultacjach społecznych, a jej przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez Kancelarię Prezydenta. Niech to będzie sygnałem dla rządzących, że dobre, przemyślane inicjatywy zawsze mogą liczyć na wsparcie przedsiębiorców. Przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców RP Robert Oliwa oraz ekspert Pracodawców RP Mariusz Korzeb wzięli udział w uroczystości podpisania projektu przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.