Komitet Podatkowy: Podsumowanie 2014 roku

Przyszdł czas podsumowań. Rok 2014 przyniósł polskiemu systemu podatkowemu zmiany zarówno pozytywne jak i niestety negatywne.

Plusy:

 

 • In dubio pro tributario – główną ideą projektowanych zmian przez Kancelarię Prezydenta w Ordynacji podatkowej jest dodanie do przepisów ogólnych procedury podatkowej regulacji stanowiącej, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Pomimo że projekt ustawy jest na początkowym etapie procesu legislacyjnego to za wielki plus należy uznać podjęte przez  Prezydenta Bronisława Komorowskiego prace zmierzające do wprowadzenia rozwiązań, które mogą uczynić polską gospodarkę bardziej przyjazną przedsiębiorcom.

 

 • Deregulacja zawodów – uchwalono drugą transzę tzw. deregulacji zawodów, ułatwiając dostęp do ponad 90 profesji, m.in. agenta ubezpieczeniowego, agenta celnego, technika-mechanika lotniczego. Takie działania sprzyjają konkurencji i obniżaniu cen. Wpływa to też na spadek bezrobocia.

 

 • „Polska Cyfrowa” – to pierwszy zaaprobowany przez Komisję Europejską program operacyjny, który ma być finansowany w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Dzięki temu programowi sfinansowane zostaną inwestycje w rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej, w tym likwidację białych plam, a także w edukację cyfrową obywateli, aby zapobiegać zjawisku wykluczenia cyfrowego. Polsce potrzebne jest istotne przyspieszenie w obszarze rozwoju infrastruktury i technologii teleinformatycznych – nie tylko po to, by osiągnąć cele Europejskiej Agendy Cyfrowej, lecz przede wszystkim po to, by czerpać zyski z dywidendy cyfrowej, czyli dynamicznego rozwoju wielu sektorów gospodarki korzystających z nowoczesnych technologii.

 

 • Eliminacja części szarej strefy – analiza Pracodawców RP dotycząca szarej strefy pokazała utrzymanie się jej na dotychczasowym poziomie w przypadku papierosów i wzrost w przypadku tytoniu do palenia. Ministerstwo Finansów odpowiedziało jednak na część naszych postulatów i znowelizowało ustawę akcyzową, dzięki czemu od 1 stycznia 2015 r. mają być wyeliminowane ze sklepów automaty do produkcji papierosów oraz m.in. możliwość omijania prawa poprzez produkcję tzw. cygar imprezowych. Daje to nadzieję na zlikwidowanie nielegalnych kanałów dystrybucji tytoniu do palenia i w ten sposób na zahamowanie wzrostu sprzedaży tego produktu w szarej strefie.

 

 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów – samo podjęcie debaty na temat potrzeby popularyzacji alternatywnych metod rozwiązywania sporów należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Dyskusja jest potrzebna po to, by zaprojektować najlepsze rozwiązania, które będą nadawały się do wdrożenia do naszego systemu instytucjonalno-prawnego oraz będą stanowiły atrakcyjną ścieżkę dla wypracowywania porozumień pomiędzy stronami pozostającymi w sporze. Oczekujemy, że uwagi zgłoszone przez poszczególnych interesariuszy do spodziewanego w 2015 r. projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów będą podstawą konstruktywnej debaty z Ministerstwem Gospodarki.

 

 • Podatek PIT i CIT – sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Nowelizacja wprowadza zwolnienie od podatku PIT dochodów ze sprzedaży otrzymanych darowizną lub odziedziczonych udziałów albo wkładów spóldzielni, udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Zwolniony z PIT będzie dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Dodany został też przepis określający nową kategorię kosztów uzyskania przychodów, który umożliwia spadkobiercom pomniejszenie przychodów ze sprzedaży wymienionych wyżej wkładów, akcji, papierów wartościowych itp. o koszty poniesione na ichzakup przez spadkodawców.

 

Minusy:

 

 • Podatek VAT (obowiązek podatkowy, ustalanie podstawy opodatkowania, fakturowanie)negatywnie należy ocenić wprowadzenie zmian w zakresie powstania zmiany obowiązku podatkowego, zmiany ustalania podstawy opodatkowania oraz zasad wystawiania faktur. Przepisy te są nieczytelne i trudne do interpretacji.

 

 • Podatek VAT (odliczanie VAT od samochodów i paliw)  regulacja zablokowała możliwość odliczania VAT od paliw do samochodów firmowych wykorzystywanych także do celów prywatnych.

 

 • Podatek VAT (towary używane)bardzo negatywna zmiana dotyczy dostawy tzw. towarów używanych, które od 1 stycznia 2014 r. w większości przypadków zostały opodatkowane VAT wg stawki 23 proc. Sprzedaż takich towarów używanych zwolniona jest z podatku tylko i wyłącznie w przypadku, gdy były one wykorzystywane na cele działalności zwolnionej i jeżeli przy ich zakupie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Inaczej mówiąc, z tego przywileju mogą skorzystać jedynie firmy podmiotowo zwolnione z VAT (ze względu na niski poziom obrotów) lub firmy świadczące usługi wyłącznie zwolnione z VAT (m.in. placówki medyczne, szkoły, firmy ubezpieczeniowe).

 

 • Zmiany w Ordynacji podatkowej 11 maja 2014 r. weszły w życie zmiany spowodowane Ustawą z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Z nowych rozwiązań (i to w ograniczonym zakresie) można korzystać dopiero od 18 sierpnia 2014 r. (sprawy z zakresu podatków majątkowych i karty podatkowej). Możliwość kompleksowego elektronicznego obsługiwania wszystkich podatków pojawi dopiero się w 2017 r., gdy Portal Podatkowy będzie już w pełni uruchomiony.

 

 • E-administracja – ten rok upłynął pod znakiem afer, aresztowań, dymisji i porażek w obszarze cyfryzacji naszego kraju. Świat coraz bardziej nam ucieka, a my pogrążamy się w marazmie i cierpimy z powodu ewidentnego braku koordynacji prac w zakresie e-administracji.

 

 • Trudne warunki prowadzenia biznesu – rok 2014 był straconym czasem, jeśli chodzi o ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej. W sejmie utknął projekt ustawy zwalniającej początkujących przedsiębiorców z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne w pierwszym półroczu działalności. Obniżyła się pozycja Polski w globalnym rankingu konkurencyjności, a raporty Komisji Europejskiej i Banku Światowego wskazują na to, że wciąż rozliczenia podatkowe dokonywane przez przedsiębiorstwa pochłaniają niespełna 300 godzin rocznie.

 

 • Tzw. oskładkowanie umów cywilnoprawnych – w naszej ocenie tego rodzaju rozwiązania odniosą skutek odwrotny do zamierzonego, doprowadzą bowiem do wzrostu pozapłacowych kosztów pracy, co przełoży się na wzrost bezrobocia i szarej strefy. Liczymy jednak na to, że decyzja o wydłużeniu okresu vacatio legis do 1 stycznia 2016 r. ograniczy negatywny wpływ tej regulacji na rynek pracy, jak i gospodarkę.

 

 • Impas dialogu trójstronnego – od półtora roku Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych działa w niepełnym składzie – bez związków zawodowych. Kryzys dialogu społecznego utrudnia wprowadzanie niezbędnych zmian prawnych, które powinny być wynikiem konsensusu. Różne wizje funkcjonowania nowego organu dialogu trójstronnego również nie ułatwiają prac nad nową ustawą. Liczymy jednak na to, że w niedługim czasie zostanie przygotowany odpowiedni projekt legislacyjny, którego celem będzie podniesienie rangi organu dialogu oraz zwiększenie uprawnień przysługujących partnerom społecznym.

 

 • Dyrektywa tytoniowa i skarga do TSUE – w lutym br. Parlament Europejski zatwierdził tzw. dyrektywę tytoniową, która wprowadza bardzo niekorzystne dla polski rozwiązania – przede wszystkim zakaz sprzedaży papierosów mentolowych. Dzięki sprzeciwie Polski udało się wykreślić z dyrektywy zakaz sprzedaży papierosów typu slim. Dzięki zabiegom m.in. Pracodawców RP polski rząd podjął decyzję o złożeniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko zapisom dyrektywy tytoniowej.