Minister Finansów Paweł Szałamacha doprecyzował zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika


Wydana przez ministra interpretacja ogólna obowiązującej od 1 stycznia tego roku zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika jest dokładna i jednoznaczna. Dzięki niej przepis ten może stać się nową jakością w relacjach podatnika z fiskusem, a nie pozostać jedynie martwą literą prawa.

 

Na gruncie nowelizacji do Ordynacji podatkowej 1 stycznia 2016 roku wprowadzony został przepis art. 2a, który wprost stanowi, iż niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Jednak jeszcze na etapie legislacyjnym projekt wzbudził wiele kontrowersji dotyczących jego praktycznego stosowania. Obawiano się, że nie przełoży się on na praktykę, bo nie będzie wiadomo jak go dokładnie stosować. Z tych właśnie powodów minister finansów Paweł Szałamacha wydał teraz tzw. interpretację ogólną. Wyjaśnił w niej jak należy korzystać z nowej zasady. Treść tej interpretacji powinna rozwiewać wszelkie zastrzeżenia sceptyków, co do tego, czy przepis będzie funkcjonować czy nie. Co więcej, w opinii Ministra Finansów zasadę in dubio pro tributario  należy rozumieć szeroko i stosować nie tylko w przypadku wątpliwości co do przepisów prawa, lecz także w odniesieniu do wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy.

Przedstawiciele Pracodawców RP od samego początku brali czynny udział w pracach nad prezydenckim projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej. Pomimo wielu krytycznych głosów w dyskusji nad kształtem nowelizacji do końca wierzyliśmy, że nasza determinacja i zaangażowanie w walkę o prawa podatników przyniosą wszystkim wymierne korzyści. Wytyczne dla organów podatkowych zawarte w treści interpretacji ogólnej w sprawie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika należy uznać za przypieczętowanie tej wielomiesięcznej batalii.

Nie sposób zatem nie pochwalić Ministra Finansów za podejmowanie działań tworzących przestrzeń przyjazną prowadzeniu działalności gospodarczej. Niedawno takim pozytywnym sygnałem dla przedsiębiorców było też wydanie interpretacji ogólnej w sprawie tzw. toksycznych opcji walutowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że najnowsza interpretacja będzie miała  dużo większe znaczenie dla ogółu przedsiębiorców i wszystkich pozostałych podatników. Mamy nadzieję, że stosowanie zasady in dubio pro tributario wyznaczy całkowicie nowe standardy zarówno w zakresie wykładni prawa podatkowego, jak i jego tworzenia, co powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce warunków przyjaznych rozwojowi przedsiębiorczości.

 

Komitet Podatkowy Pracodawców RP