Nabycie akcji wirtualnych w ramach planu motywacyjnego nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


Ewentualny przychód, który może zostać osiągnięty w ramach programu motywacyjnego, nie rodzi obowiązku podatkowego u pracodawcy.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał 13 kwietnia 2015 roku interpretację indywidualną (sygn. IBPBII/2/4511-45/15/MW), która potwierdza stanowisko, że przychód po stronie pracowników powstanie jedynie w momencie ewentualnej wypłaty przez spółkę świadczenia pieniężnego na ich rzecz w ramach programu motywacyjnego. Będzie to bowiem w tym wypadku stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17, ust. 1, pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 30b, ust. 1 ww. ustawy, tj. z zastosowaniem 19-procentowej stawki podatkowej.

Chodzi tutaj o wątpliwości spółki, zamierzającej wprowadzić programy motywacyjne, którymi objęci zostaną wybrani pracownicy i współpracownicy spółki. Zasady ich wdrażania i funkcjonowania zawarte zostaną w przyjętych przez spółkę regulaminach premiowych. Celem tych programów jest zapewnienie możliwości uzyskania przez pracowników dodatkowego świadczenia pieniężnego (premii) w wysokości ściśle powiązanej z wynikami finansowymi spółki, a co za tym idzie - poprawę jej wyników finansowych oraz wzmocnienie pozycji rynkowej.

Wyjaśnienie stanowiska Spółki, które w wydanej przez siebie interpretacji indywidualnej poparł organ podatkowy, należy rozpocząć od tego, że zgodnie z art. 9, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art.: 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z kolei w rozumieniu art. 11, ust. 1 ww. ustawy, przychodami  realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Tym samym przyznanie pracownikom akcji wirtualnych w ramach programu motywacyjnego nie skutkuje powstaniem przychodu, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę to, że pracownicy nabywają je odpłatnie.

Reasumując, oznacza to, że nabycie akcji wirtualnych w ramach planu motywacyjnego nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z faktu, że nie jest to związane z żadnym przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej akcję wirtualną. Dodatkowo należy podkreślić, że w momencie nabycia akcji nie można stwierdzić, czy ich realizacja przyniesie pracownikom wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej – oszacować wartości tej korzyści. Nabycie akcji wirtualnej stwarza jedynie możliwość uzyskania w przyszłości korzyści majątkowych.

Należy więc uznać, że przyznanie pracownikom Akcji wirtualnych spowoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji praw wynikających z akcji wirtualnych. Będzie on w konsekwencji stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17, ust. 1, pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19-procentowej stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b, ust. 1 ww. ustawy. Na Spółce nie będą więc ciążyły obowiązki płatnika ani w momencie przyznania akcji wirtualnych, ani w chwili realizacji praw z nich wynikających przez pracownika.

 

Klaudia Kaniecka, Komitet Podatkowy Pracodawców RP