Opóźnienie prac nad projektem nowelizacji wprowadzającym zasadę in dubio pro tributario


Na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych 19 lutego 2015 roku podjęto uchwałę o skierowaniu projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. Projekt ten przewiduje m.in. wyrażenie wprost w ustawie zasady in dubio pro tributario.

 

Posłowie podjęli uchwałę o połączeniu i wspólnym rozpatrywaniu senackiego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej wraz z tak ważną dla podatników nowelizacją wprowadzającą m.in. zasadę, zgodnie z którą wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Z uwagi na fakt, iż projekty są połączone tematycznie – oba proponują uchylenie § 8 w art. 70 Ordynacji podatkowej (dotyczącego przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym) – prace nad nimi będą toczyły się w Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. Uzasadniając tę decyzję, Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że w ten sposób chce zapewnić sprawniejsze rozpatrywanie projektów oraz poszerzoną debatę nad rozwiązaniami, które przewidują.

W rzeczywistości jednak takie działanie oznacza dla podatników opóźnienie uchwalenia niezwykle korzystnych z ich punktu widzenia regulacji. Pracodawcy RP opowiadają się za jak najszybszym uchwaleniem zmian w Ordynacji podatkowej. Obowiązujący system wymaga bowiem niezwłocznych zmian i każde odwlekanie głosowania nad nowelizacją należy uznać za w rezultacie szkodliwe dla wszystkich obywateli. Aby realnie wpłynąć na poprawę sytuacji podatnika oraz zwiększenie ochrony jego praw, konieczne jest wprowadzenie zmian jeszcze w obecnie trwającej kadencji sejmu.

 

 

Komitet Podatkowy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej