Pracodawcy RP na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych

W dniu 25 września 2014 przedstawiciele Pracodawców RP  wzięli udział w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Na posiedzeniu poruszono między innymi kwestię zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstał w wyniku wspólnego rozpatrzenia rządowego projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw i senackiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników wyłącznie drogą elektroniczną. Jednak zwolnienie z tego obowiązku będą miały podmioty, które takie dane sporządzają dla maksymalnie pięciu osób. Każdy podatnik będzie miał własne konto w systemie informatycznym e-podatki, tworzonym przez Ministerstwo Finansów, gdzie będzie dostępne wstępnie wypełnione zeznanie PIT. Co istotne płatnicy będą mogli wysyłać urzędom skarbowym zbiorczą informację o dochodach wielu podatników, podpisaną jednym podpisem elektronicznym, a przypadku płatników będących osobami fizycznymi, nie będzie wymagany podpis elektroniczny. Natomiast podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składający zeznania podatkowe CIT-8 oraz informacje o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników IFT-2 będą zobowiązani robić to w formie elektronicznej wraz z podpisem elektronicznym. Senacki projekt wprowadza z kolei zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych odszkodowań, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z układów zbiorowych pracy lub innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów mających umocowanie ustawowe. Dotychczas zwolnione z PIT były tylko te odszkodowania lub zadośćuczynienia, które wynikają wprost z ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

 

Należy pozytywnie odnieść się do powyższego projektu ze względu na ograniczenie ilości dostarczanych i przetwarzanych przez organy podatkowe dokumentów w wersji papierowej co usprawni i przyspieszy procedurę, jednak zwrócić uwagę, że może to przyczynić się do wzrostu kosztów prowadzenia dzielności w celu dostosowania się do projektowanych zmian w zakresie potrzebnego sprzętu elektronicznego. Natomiast propozycje zawarte projekcie senackim zasługują w pełni na aprobatę, ponieważ zmiany to przyczynią się do poprawy sytuacji podatnika, kiedy będzie on uprawniony do otrzymania odszkodowania którego wysokość wynika nie tylko z ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, ale również z porozumień zbiorowych i regulaminów oraz statutów mających umocowanie ustawowe, których obecnie ustawodawca nie potraktował na równi z tymi pierwszymi.


Komitet Podatkowy Pracodawców RP