Prognozy w prawie podatkowym na 2015 rok

Rok 2015, przyniesie wiele istotnych zmian w prawie podatkowym. Częśc zmian należy oczywiście ocenić pozytywnie, a te zmiany których za pozytywne nie można uznać Pracodawcy RP będą starali się naświetlić w celu ich zmiany na lepsze.

 

  • Wiele istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców zmian zawiera przedstawiona przez Ministerstwo Finansów nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa. Celem nowelizacji miało być jak zwykle uproszczenie i zracjonalizowanie procedur podatkowych. Niestety jedynie niewielka część zmian temu służy.Najbardziej kontrowersyjna jest oczywiście propozycja wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. To bardzo niekorzystna zmiana z punktu widzenia przedsiębiorców.

 

  • Ponadto należy zauważyć, że już raz – w 2003 r. – podjęto próbę wprowadzenia do polskich przepisów o tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Zakończyło się to stwierdzeniem przez Trybunał Konstytucyjny jej niezgodności z ustawą zasadniczą. TK wskazał między innymi, że nie ma żadnych podstaw do przyjmowania zasady, w myśl której podatnik powinien zawsze regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób najbardziej korzystny z punktu widzenia interesów fiskalnych państw

 

  • Inne niekorzystne zmiany w Ordynacji podatkowej to m.in.: wprowadzenie podwyższonej stawki odsetek za zwłokę (200% stawki podstawowej) dla podatników VAT i podatku akcyzowego, którzy nie wywiązują się z obowiązku składania deklaracji lub zaniżają wysokość deklarowanego zobowiązania o ponad 25% kwoty należnej; ograniczenie znaczenia interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.

 

  • Natomiast korzystnymi zmianami mogą się okazać m.in.: możliwość zapłaty podatku kartą płatniczą; ułatwienia w ustanawianiu pełnomocników reprezentujących podatników przed organami podatkowymi.

 

  • Jeśli chodzi o przepisy proceduralne prawa podatkowego, to nie można także zapominać o projekcie prezydenckim, w którym Bronisław Komorowski zaproponował wprowadzenie instytucji rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (łac.: In dubio pro tributario).

 

  • Zasada ta ma na celu ograniczanie przenoszenia na podatników ryzyka wynikającego z nieprecyzyjnych przepisów i związanych z tym kosztów.

 

  • Nakaz rozstrzygania wątpliwości co do wykładni prawa na korzyść podatnika ma także za zadanie poprawiać relacje między podatnikiem a organami administracji.