Prowadzenie działalności w zakresie udzielania licencji i sublicencji a podatek VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego dla podmiotu prowadzącego usługi polegające na udzielaniu licencji oraz sublicencji na korzystanie z programów komputerowych, które nie są rozliczane okresowo i w przypadku, gdy nie ustalono terminów płatności oraz wcześniejszej płatności z tego tytułu, może być problematyczny.

Zgodnie z wydaną 3 czerwca 2014 r. interpretacją indywidualną należy uznać, że obowiązek podatkowy wynika z ogólnych zasad wyrażonych w art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Jednak sam moment powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy usługi poprawnego określenia momentu jej wykonania, co już może okazać się trudne. Z samej konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające VAT, ma obowiązek opodatkować daną czynność w momencie powstania tego obowiązku. Ustawa o VAT w tym konkretnym wypadku nie definiuje jednak tego momentu, nie podaje też kryteriów, jakimi należałoby się posługiwać dla jego określenia. Przyjąć jednak należy, że o faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter, a o nim z kolei decydują strony umowy cywilno-prawnej. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy moment ten jest określony przepisami prawa, regulującymi wykonywanie danego rodzaju usług.

W przypadku udzielania licencji oraz sublicencji wykonanie usługi następuje w momencie jej wykonania. Aby z nich skorzystać, niezbędne jest posiadanie określonych dokumentów i właśnie ich przekazanie należy uznać za moment wykonania usługi, co jest równoznaczne z powstaniem obowiązku podatkowego. W praktyce zacznie on obowiązywać z chwilą przekazania niezbędnych dokumentów, umożliwiających korzystanie z tychże licencji. Jeżeli natomiast całkowita zapłata za ich udzielenie nastąpi przed wydaniem odpowiednich dokumentów, to – zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT – momentem powstania obowiązku podatkowego będzie chwila otrzymania tej kwoty.

 

Klaudia Kaniecka, Komitet Podatkowy Pracodawców RP