Przedsiębiorcy powinni mieć więcej czasu na dostosowanie się do zmian wprowadzanych przez fiskusa

Pracodawcy RP popierają zmiany dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które mogą ograniczyć „szarą strefę”. Wątpliwości budzi jednak dwumiesięczny okres przygotowawczy, który, w ocenie Organizacji, powinien trwać przynajmniej pół roku.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W związku z tym, że dotychczasowe zwolnienia ujęte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. przestają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., podjęto decyzję o przedłużeniu stosowania zwolnień na kolejne dwa lata. 

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług minister właściwy do spraw finansów publicznych zwolni na czas określony niektóre grupy podatników, a także niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Proponowane przez resort finansów zmiany dotyczą około 70 tys. podmiotów, które dokonują świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Ministerstwo Finansów proponuje przedłużenie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015-2016 i utrzymanie dotychczasowego kryterium wysokości obrotu na poziomie 20 tys. zł dla podmiotów kontynuujących oraz dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Bez zmian nie pozostał jednak katalog zwolnień przedmiotowych oraz katalog czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania. W przypadku zwolnień przedmiotowych projekt zakłada likwidację zwolnienia, które uzależnione jest od liczby świadczonych usług i liczby odbiorców tych usług oraz tego, które ujętego w pozycji 43, które dotyczy przewozów rozkładowych pasażerskich.

Natomiast w odniesieniu do katalogu czynności Ministerstwo Finansów proponuje wyłączenie z katalogu zwolnień m.in. usług naprawy pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów, wymiany opon lub kół, badań i przeglądów technicznych pojazdów, usług lekarzy i stomatologów, a także usług prawnych i doradztwa podatkowego oraz gastronomicznych, fryzjerskich i kosmetycznych. Po wejściu w życie proponowanych zmian, do tych czynności nie będą miały zastosowania żadne tytuły zwolnieniowe.

Projekt zakłada również wprowadzenie nowego tytułu zwolnieniowego, mającego obejmować dostawy towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. To zwolnienie przysługiwałoby podatnikowi pod warunkiem wystawienia faktury za każdą tego typu czynność.

Zmiany te ustawodawca motywuje obowiązkiem uszczelnienia systemu podatkowego oraz zapobieganiem procederowi zaniżania obrotu i unikania opodatkowania. Pracodawcy RP w pełni popierają walkę z „szarą strefą” i nadużyciami podatkowymi, jednakże znając potrzeby i oczekiwania uczciwych przedsiębiorców, przedstawiciele Organizacji proponują wydłużenie okresu dostosowawczego. W obecnej formie projekt przewiduje dla przedsiębiorców, zmuszonych na mocy tego projektu do ewidencjonowania usług przy pomocy kas rejestrujących okres dostosowawczy, który wynosić ma dwa miesiące następujące po miesiącu, w którym podatnik rozpoczął wykonywanie danych usług. Tak krótki termin może obarczać przedsiębiorców nadmiernymi obciążeniami. Z tego względu Pracodawcy RP proponują wydłużenie tego okresu do co najmniej 6 miesięcy. Uzasadnione byłoby także wydłużenie okresu dostosowawczego w tej samej proporcji w stosunku do podmiotów, którzy po 31 grudnia 2014 r. rozpoczynają dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Pozwoli to na bardziej przystępne dla przedsiębiorcy przejście do nowego systemu ewidencjonowania.


Komitet Podatkowy Pracodawców RPZałączniki