Resort nauki proponuje szereg zmian dla przedsiębiorstw innowacyjnych


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa przedstawiło projekt ustawy, który ma się przyczynić do skonstruowania przyjaznego systemu podatkowego i będzie premiował działalność innowacyjną. W projekcie zaproponowano m.in. wiele korzystnych dla przedsiębiorców zmian w prawie podatkowym.

 

Podczas tworzenia projektu Ustawy z dnia 4 marca 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, Projektodawcy przyświecał cel, aby stworzyć instrumenty, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, a co za tym idzie zwiększenia dochodu narodowego i podniesienia poziomu dobrobytu w Polsce. W związku z tym w projekcie przewidziano szereg korzystnych rozwiązań w prawie podatkowym, które mogą efektywnie wesprzeć przedsiębiorstwa stawiające na innowacje.

W projekcie zaproponowano m.in. zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej, podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorców i MŚP do 50%, a dla pozostałych przedsiębiorców do 50% na koszty osobowe, a 30% na pozostałe oraz rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o te związane z uzyskaniem patentu.

Ponadto projekt przewiduje wydłużenie okresu – z obecnych 3 lat do 6 – w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty na działalność B+R bądź alternatywnie zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw. Wydłużenie tego okresu jest korzystne dla przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną, w której efekty pojawiają się po dłuższym czasie. W przypadku zwrotu to przedsiębiorca, który poniósł wydatki na B+R i tym samym stratę, mógłby od razu otrzymać zwrot gotówkowy w wysokości określonego procenta potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia. Dodatkowo zaproponowano zwiększenie kwoty ulgi wydatkowej dla podatników podnoszących stale poziom nakładów na B+R. W sytuacji, gdy podatnik w roku następującym bezpośrednio po okresie trzech lat, w których miał prawo korzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych, zwiększył ich wartość o 50% w porównaniu do średniej wysokości takich kosztów poniesionych przez 3 lata, mógłby, w rozliczeniu za czwarty rok podatkowy, wartość kosztów kwalifikowanych, poniesionych w tym roku, powiększyć o 50% wartości wzrostu tych kosztów.

Przedmiotowy projekt ma być elementem głębokich zmian legislacyjnych w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw oraz tworzenia przyjaznego prowadzeniu działalności gospodarczej otoczenia prawno-podatkowego. Zaproponowane zmiany mają szansę przyczynić się do rzeczywistego poprawienia sytuacji firm, które stawiają na innowacyjność, a w rezultacie do dynamizacji polskiej przedsiębiorczości. W związku z tym Pracodawcy RP pozytywnie oceniają niniejszy projekt i liczą na jego szybkie uchwalenie. Niemniej jednak nie można przy tym zapominać, iż zaprezentowane w projekcie propozycje muszą iść w parze ze zmianami, które zapewnią spójność systemu podatkowego i pewność prawa, bowiem są to czynniki stanowiące obecnie największe przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.

 

Łukasz Czucharski, Komitet Podatkowy Pracodawców RP