Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego poprawią relacje przedsiębiorców z administracją


Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju przyniesie wiele zmian korzystnych dla przedsiębiorców. Najważniejszą jest wyartykułowana wprost w przepisach proceduralnych zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony.

 

Pracodawcy RP od dawna apelują o zmianę podejścia administracji do obywateli. Wprowadzenie do Kodeksu postępowania administracyjnego zasady in dubio pro libertate, czyli rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony, to po uchwaleniu zasady rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść podatnika – kolejny krok do poprawy relacji na linii przedsiębiorca-urzędnik. Zaproponowane w projekcie wykorzystanie metod polubownego rozstrzygania sporów, koncyliacyjnego trybu załatwiania spraw, mediacji oraz umowy administracyjnej również powinno przyczynić się do osiągnięcia tego celu.

Należy jednak pamiętać, że najważniejsze będzie oczywiście egzekwowanie zaproponowanych przepisów. Nawet najlepsze regulacje nie zrealizują swoich założeń, jeżeli nie będą stosowane w praktyce. Dlatego też tak istotne jest dążenie do zmiany mentalności urzędników, którzy nierzadko traktują przedsiębiorców z uprzedzeniem. Kluczowe w tym aspekcie jest zrozumienie, że wspieranie przedsiębiorczości jest działaniem na rzecz rozwoju gospodarki, a w konsekwencji dla wspólnego dobra.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania to krok w kierunku zmiany stosunków między przedsiębiorcami a administracją państwową na bardziej partnerskie. Pracodawcy RP doceniają to, że projektowane rozwiązania powstały w ramach dialogu z partnerami społecznymi z uwzględnieniem licznych uwag zgłaszanych przez organizacje pracodawców.

 

Arkadiusz Pączka – Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP