Aktualności


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał 19 lutego 2015 r. interpretację indywidualną o sygnaturze IPPB4/415-972/14-2/MS. Interpretacja ta dotyczyła podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłaceniem pracownikowi dodatkowej odprawy pieniężnej. Zdaniem organu będzie ona stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu.

Czytaj więcej


Uchwalenie zasady in dubio pro tributario oraz wprowadzenie ulg podatkowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw to główne propozycje przedstawione przedsiębiorcom podczas konwencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej


Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowali konferencję pt. Wpływ dialogu społecznego na kształt polskiego prawa podatkowego. W trakcie konferencji wywiązała się rzeczowa dyskusja, w której udział wzięli członkowie Komitetu Podatkowego Pracodawców RP, przedstawiciele Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz delegaci Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Finansów.

Czytaj więcej


Na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych 19 lutego 2015 roku podjęto uchwałę o skierowaniu projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. Projekt ten przewiduje m.in. wyrażenie wprost w ustawie zasady in dubio pro tributario.

Czytaj więcej

 

Rada Unii Europejskiej 27 stycznia 2015 r. opublikowała dyrektywę zmieniającą dyrektywę 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.U.UE L z dnia 28 stycznia 2015 r.). Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Czytaj więcej


Trybunał Konstytucyjny przypomniał o tym, że ze sformułowanej w art. 2 Konstytucji zasady demokratycznego państwa prawnego wynikają zasady szczegółowe. Wśród nich znajduje się reguła, która nakłada na ustawodawcę obowiązek ochrony interesów będących w toku.

Czytaj więcej


Czy prezydencki projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej ma jeszcze szansę na wejście w życie w zaprezentowanym kształcie? Już wcześniejsze wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów wskazywały na pewien dystans, a może nawet niechęć, do pomysłu wyrażenia wprost w ustawie zasady in dubio pro tributario. Jednak dopiero ostatnia wypowiedź wiceminister finansów pokazuje wprost jakie jest stanowisko administracji wobec rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

Czytaj więcej

 

Pracodawcy RP popierają działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych, podejmowane w celu utrwalenia wizerunku doradcy podatkowego, jako osoby zajmującej się profesjonalnie reprezentacją  podatników w sprawach podatkowych.

Czytaj więcej

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennik Gazeta Prawna zapraszają do udziału w konferencji Wpływ dialogu społecznego na kształt polskiego prawa podatkowego.

Czytaj więcej

 

Na posiedzeniu które odbyło się 5 lutego 2015 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej i Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej - Agnieszka Królikowska omówiła  działania podejmowane w celu zmniejszenia luki podatkowej w obszarze podatku VAT.

Czytaj więcej