Członkowie Komitetu Podatkowego

Robert Oliwa 

Przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców RP

Robert Oliwa jest doradcą podatkowym (nr wpisu na listę doradców podatkowych 07622), doradcą Prezydenta Pracodawców RP, Wspólnikiem w Kancelarii Doradztwa Podatkowego OTIW Sp. J. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w sporach z organami podatkowymi. Ponadto zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zasiadał w wielu radach nadzorczych spółek publicznych i prywatnych.

Autor wielu publikacji dla Wydawnictwa C.H. Beck, Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, wydawnictw specjalistycznych. Wykładowca z zakresu prawa podatkowego, przestępstw gospodarczych i działania na szkodę przedsiębiorstw (fraudy) oraz ochrony członków władz korporacyjnych kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesu na kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez m.in. Wydawnictwo C.H. Beck, Fundację Rozwoju Rachunkowości, Uniwersytet Warszawski, Instytut Rozwoju Biznesu.  

  

Jadwiga Glumińska-Pawlic

Wiceprzewodnicząca Komitetu Podatkowego Pracodawców RP

Jadwiga Glumińska-Pawlic jest przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansów jednostek samorządu terytorialnego. Redaktor naukowy 7 monografii wydanych we współpracy ze Śląskim Oddziałem KIDP pod wspólnym tytułem „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. W latach 1993-1995 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a następnie (do roku 2010) członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W latach 1995-1997 członek Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Katowicach. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej (Kadencja 2006-2008 Katowice), a od roku 2008 Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej.

Ekspert Unii Metropolii Polskich. Członek Rady Programowej Międzynarodowego Stowarzyszenia „Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej”.
Doradca podatkowy.  

 

Mariusz Korzeb

Członek Komitetu Podatkowego Pracodawców RP

Mariusz Korzeb jest doradcą podatkowym, ekspertem Pracodawców RP. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz egzekucji administracyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych, gdzie m.in. zajmował się nadzorem nad działalnością urzędów skarbowych w sprawach podatkowych.

W ramach swojej kariery zawodowej, poza bieżącym doradztwem podatkowym czynnie uczestniczy w procesie legislacyjnym w ramach prowadzonego z partnerami społecznymi dialogu społecznego na temat projektowanych aktów prawnych z obszaru prawa podatkowego. Jest autorem wielu publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego, w tym prasowych w ,,Dzienniku Gazeta Prawna” i ,,Rzeczpospolitej”.

  

 

Dariusz Michał Malinowski

Członek Komitetu Podatkowego Pracodawców RP

Dariusz Michał Malinowski jest prawnikiem, doradcą podatkowym - wpis nr 00076, prowadzący od 1995 roku własną Kancelarię z pełnym zakresem czynności doradztwa podatkowego.

W latach 2002 – 2007 i ponownie od 2014 Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego w latach 2006-2014. Zajmuje się także dydaktyką - wykładowca Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z regionalnymi oddziałami KIDP oraz z wieloma renomowanymi firmami szkoleniowymi, min. z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, firmą Datev Symfonia, Infor i wieloma innymi.

Posiada w dorobku wiele publikacji branżowych, w tym stałą rubrykę w miesięczniku Przegląd Podatkowy oraz publikacje w Biuletynie KIDP, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej. Jest współautorem Vademecum Podatkowego wyd. Datev Symfonia. 

 

Andrzej Marczak

Członek Komitetu Podatkowego Pracodawców RP

Andrzej Marczak jest prawnikiem, doradcą podatkowym nr wpisu 02222. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką opodatkowania dochodów osobistych. Świadczy usługi przede wszystkim w zakresie optymalizacji opodatkowania dla międzynarodowej kadry kierowniczej, bieżących rozliczeń podatkowych, planowania struktur podatkowych, w tym z wykorzystaniem przyjaznych podatkowo jurysdykcji zagranicznych oraz w doradztwie związanym z zatrudnieniem pracowników, ubezpieczeniami społecznymi, prawem pracy oraz podatkami międzynarodowymi.

Reprezentuje klientów w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Partner w KPMG, gdzie kieruje zespołem Global Mobility Services. Członek Rady Nadzorczej International Fiscal Association (IFA) oraz wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Został wybrany najlepszym specjalistą w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2013 i 2014 przez dziennik "Rzeczpospolita". Brał udział w pracach komisji sejmowej Przyjazne Państwo rekomendując modyfikacje i zmiany w zakresie opodatkowania dochodów osobistych. Brał udział w pracach grupy ekspertów przy Ministrze Finansów. Częsty komentator podatkowy w środkach masowego przekazu (TV, radio, prasa). Prelegent na licznych seminariach i konferencjach.

 

Przemysław Szabat

Członek Komitetu Podatkowego Pracodawców RP

Przemysław Szabat jest doradcą podatkowym, członkiem Komitetu Podatkowego Pracodawców RP. Współpracuje z Kancelarią Prawną Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy S.K.A. Wcześniej współpracował z kancelarią KNDP.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami dochodowymi, w szczególności w przekształceniach, fuzjach i przejęciach oraz transakcjach na rynkach kapitałowych. Drugim istotnym obszarem jego kompetencji jest optymalizacja podatkowa transakcji, w tym również przy udziale podmiotów zagranicznych.

Przemysław Szabat jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego w ogólnopolskich dziennikach oraz w prasie specjalistycznej.

 

 

 

dr Mariusz Cieśla

Mariusz Cieśla

Członek Komitetu Podatkowego Pracodawców RP

Dr Mariusz Cieśla jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim, Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Łączy w swojej pracy wykształcenie prawnicze z ekonomicznym.

Posiada tytuł naukowy doktora z dziedziny makroekonomii, tytuł magistra prawa oraz wykształcenie rozszerzone na prawniczych studiach podyplomowych z zakresu podatków, prawa handlowego i gospodarczego. Jest ponadto znanym publicystą w gazetach zajmującym się podatkami i ubezpieczeniami społecznymi.

Dr Mariusz Cieśla jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny prawa podatkowego, wieloletnim wykładowcą szkoleń i kursów prawa podatkowego dla doradców podatkowych. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, a także w dziedzinie ubezpieczeń społecznych szczególnie w obszarze zbiegu wielu tytułów ubezpieczeń oraz systemów zabezpieczeń społecznych na terenie Unii Europejskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji podatników przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi oraz wspomaganiu ubezpieczonych w ZUS w procesach przed sądami powszechnymi. Jest biegłym sądowym z zakresu podatków, rachunkowości i ubezpieczeń społecznych.

Dr Mariusz Cieśla jest wieloletnim delegatem i członkiem Fiscal Committee w Confédération Fiscale Européenne, sekcja Indirect Tax - VAT. Jego publikacje są drukowane w wielu fachowych gazetach takich jak "Rzeczpospolita", "Forum Doradców Podatkowych" czy periodykach wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

 

Sebastian Wawrzak

Sebastian Wawrzak

Członek Komitetu Podatkowego Pracodawców RP

Sebastian Wawrzak jest doradcą podatkowym nr wpisu 11825. Interesuje się cenami transferowymi od 2011 roku, gdzie rozpoczął pracę w zespole ds. uprzednich porozumień cenowych w Ministerstwie Finansów, laureat II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego - Laboratorium Idei, ekonomista, absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie podatków, finansów, polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw.

Doświadczenie zdobywał na różnych szczeblach administracji państwowej i podatkowej: Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Finansów, Izba Skarbowa oraz Urząd Skarbowy. Jednocześnie na początku swojej kariery zawodowej prowadził działalność gospodarczą. Obecnie zajmuje się zagadnieniami podatkowymi w PKP Intercity S. A.  Autor kilku publikacji z zakresu ekonomii i podatków.


Konrad Łabudek

 Członek Komitetu Podatkowego Pracodawców RP

Konrad Łabudek jest prawnikiem, ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest także absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji (kierunek prawo) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz w niszowych dziedzinach, takich jak prawo prawo hazardowe czy górnicze (działalność reglamentowana).

W latach 2011 - 2013 współzarządzał (jako jeden z członków zarządu) pierwszą prywatną kopalnią węgla kamiennego na Śląsku (PG SILESIA) i brał udział w jej udanej transformacji (restrukturyzacji). Uczestniczył w rokowaniach ze stroną społeczną i jest współautorem ówcześnie najnowocześniejszego układu zbiorowego pracy w polskim górnictwie węgla kamiennego.