Konsultacje aktów prawnych

Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej (KPD) 2016 – główne założenia projektu

Rodzaj dokumentu: Założenia
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: Administracja podatkowa
Termin Konsultacji: 22.10.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 22 października 2015 r.

Dokument ten jest narzędziem wspierającym proces zarządzania ryzykiem zewnętrznym w Administracji podatkowej poprzez wskazanie zjawisk i obszarów, na których organy podatkowe, w danym roku, powinny koncentrować swoje działania. Obejmuje on wykaz priorytetowych podobszarów ryzyka wraz z ich syntetycznym opisem i wykazem stwierdzonych w kontrolach błędów podatkowych oraz listę ryzyk zidentyfikowanych w podobszarach ryzyka. Założonym celem konsultacji jest umożliwienie środowisku gospodarczemu wpływu na ukierunkowanie działań Administracji Podatkowej na zachowanie podatników niezgode z prawem, w szczególności niezidentyfikowane dotychczas przez organy podatkowe, i co za tym idzie, eliminowanie z przestrzeni gospodarczej nieuczciwej konkurencji.Powrót