Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Akcyza
Termin Konsultacji: 19.05.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 19 maja 2015 r.

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym właściwy naczelnik urzędu celnego ustala, w drodze decyzji, dla poszczególnych podmiotów, na ich wniosek dopuszczalne normy ubytków wyrobów akcyzowych. Procedura uzyskiwania decyzji ustanawiających normy dopuszczalnych ubytków wiąże się z koniecznością złożenia i odpowiedniego udokumentowania wniosku, czasami uruchomienia procedury odwoławczej. W przypadku istotnej zmiany warunków technicznych lub technologicznych może wystąpić konieczność ponownego uruchomienia tej procedury w celu zmiany dotychczasowej decyzji.

Projektowana regulacja stanowi uproszczenie administracyjnej procedury ustalania norm dopuszczalnych ubytków dużej grupy wyrobów akcyzowych jakimi są paliwa ciekłe oraz umożliwienie podmiotom gospodarczym łatwiejszego rozliczenia zarówno z organem podatkowym jak i z kontrahentami. Zaproponowane rozwiązania powinny przyczynić się do zredukowania obciążeń administracyjnych dla podmiotów gospodarczych i organów podatkowych.Powrót