Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Termin Konsultacji: 25.09.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 25 września 2015 r.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie ustawowej w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej, zgodnie z którą minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, terytorialny zasięg działania oraz siedzibę dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego, a także siedzibę Biura Krajowej Informacji Podatkowej, uwzględniając potrzeby właściwego zorganizowania wykonywanych zadań.Powrót