Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza informacyjnego zawierającego informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Kredyt hipoteczny
Termin Konsultacji: 16.12.2014

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 16 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wzór formularza informacyjnego zawierającego informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego. Upoważnienie ma charakter obligatoryjny, a przepisy wykonawcze, które mają być wydane na jego podstawie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania regulacji ustawowej, która wprowadziła do polskiego systemu prawnego instytucję odwróconego kredytu hipotecznego tj. szczególnego rodzaju umowy kredytu na mocy której bank będzie mógł udostępniać kredytobiorcy środki pieniężne, których spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy, w zamian za ustanowienie przez kredytobiorcę zabezpieczenia na nieruchomości będącej jego własnością.Powrót