Konsultacje aktów prawnych

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentu: Założenia
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: Postępowanie egzekucyjne w administracji
Termin Konsultacji: 19.08.2014

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 19 sierpnia 2014 r.

Projektowana regulacja ma za zadanie umożliwienie utworzenia samodzielnego rejestru dłużników publicznoprawnych, w którym docelowo będą ujawniane zaległości określone w art. 2 § 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).

Projekt zakłada:

- ujawnianie wymagalnych zaległości w kwocie powyżej 500 zł wobec jednego wierzyciela po upływie 30 dni od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o zagrożeniu  wpisem, 

- przyznanie dłużnikowi środka ochrony prawnej rozpatrywanego przez wierzyciela,

- prowadzenie rejestru w formie elektronicznej przez podległy lub nadzorowany organ wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do którego osoby zainteresowane będą miały dostęp za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej w trybie on-line na podstawie posiadanych danych dot. dłużnika np. imienia i nazwiska lub nazwy firmy albo numeru identyfikatora podatkowego.  

- Początkowo w rejestrze ujawniani będą dłużnicy posiadający zaległości podatkowe, celne i wynikające z Kodeksu karnego skarbowego pobierane przez naczelników urzędów skarbowych i organy Służby Celnej. Przewiduje się w przyszłości rozszerzenie zakresu  przedmiotowego rejestru o zaległości innych wierzycieli należności publicznoprawnych, np. ZUS, jednostki samorządu terytorialnego.

- Projektowane przepisy będą zapewniały ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), administratorem danych będzie organ prowadzący rejestr, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Oczekiwany efekt utworzenia rejestru dłużników publicznoprawnych:

1. zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez umożliwienie przedsiębiorcom weryfikacji wiarygodności kontrahentów gospodarczych; w konsekwencji - pozytywne oddziaływanie ogólnogospodarcze,

2. wzrost dochodów budżetu państwa, poprzez stworzenie instrumentu mobilizującego dłużników do dobrowolnej zapłaty zaległości podatkowych, celnych i wynikających z Kodeksu karnego skarbowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ponoszonych na prowadzenie egzekucji administracyjnej tych zaległości,

3. uaktywnienie wierzycieli publicznoprawnych w podejmowaniu czynności przypominających o konieczności zapłaty zaległości podatkowych, celnych i wynikających z Kodeksu karnego skarbowego.

Projekt zakłada także wprowadzenie analizy zasadności wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego celem zbadania, czy w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej uzyska się kwotę przewyższającą wydatki egzekucyjne. Umożliwi to stworzenie warunków do racjonalnego gospodarowania wydatkami publicznymi przeznaczanymi na wszczęcie i prowadzenie egzekucji administracyjnej, a także wykonywanie przez pracowników organów egzekucyjnych egzekucji w sprawach, w których możliwe jest odzyskanie należności pieniężnych.

Wyłączenie Ministra Finansów od rozpatrywania środków prawnych w sprawach indywidualnych spowoduje przeniesienie kompetencji w tym zakresie na organy egzekucyjne i nadzorujące je organy wyższego stopnia (dyrektorów izb skarbowych, samorządowe kolegia odwoławcze).Komentarze:

Powrót