Konsultacje aktów prawnych

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Akcyza
Termin Konsultacji: 25.05.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 25 maja 2015 r.

Nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 157, poz. 1053) dokonuje się w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 211). Ustawa ta stwarza podstawy prawne dla wprowadzenia rozwiązania systemowego, zgodnie z którym do rozliczania należności celnych, podatkowych i innych należności, których pobór należy do właściwości organów Służby Celnej, wyznaczony będzie dyrektor tylko jednej izby celnej (tzw. centralizacja zadań). Obecnie zadania te realizują dyrektorzy każdej z 16 izb celnych. Po wdrożeniu tego rozwiązania nastąpi likwidacja rachunków bankowych dla dochodów organu podatkowego w poszczególnych izbach celnych, z wyjątkiem wyznaczonej izby celnej. Wdrożenie modelu centralizacji zadań z zakresu finansów i księgowości izb celnych planowane jest na dzień 1 lipca 2015 r. Przewiduje on, że całość zadań z obszaru finansów i księgowości izb celnych przejmie Izba Celna w Krakowie.Powrót