Pracodawcy RP na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych

Przedstawiciele Pracodawców RP wzięli udział w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych ws. senackiego projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Senacki projekt (druk nr 2421), mający na celu dostosowanie systemu prawa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, przewiduje, że wolne od podatku będą otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość bądź zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 

Z kolei celem rządowego projektu (druk nr 2603) jest usprawnienie procesów wymiany informacji między administracją podatkową a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotami niepełniącymi funkcji płatnika w tym podatku, obowiązanymi do składania informacji o dochodach (przychodach) osób fizycznych, a także podatnikami i płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Wdrożenie zaproponowanych rozwiązań ma się przyczynić do budowy elektronicznej administracji podatkowej oraz zapewnienia sprawnej, automatycznej wymiany informacji podatkowych. Dzięki temu zwiększy się też liczba interesariuszy rozliczeń podatkowych, którzy będą dobrowolnie wypełniać obowiązki podatkowe.

 

Komitet Podatkowy Pracodawców RP