Rozwój dialogu społecznego na podstawie doświadczeń Szwajcarii


Dialog społeczny w kontekście podatku VAT był głównym tematem konferencji organizowanej przez Pracodawców RP pod patronatem „Dziennika Gazety Prawnej”.

 

Konferencja miała na celu zaprezentowanie szwajcarskich doświadczeń i rozwiązań w zakresie wpływu dialogu społecznego na reformy podatkowe, szczególnie w procesie uchwalania ustawy o VAT, która weszła w życie w 2010 r.

 

Jak wykazał główny ekonomista SGV (szwajcarskiej organizacji małych i średnich przedsiębiorstw) Henrique Schneider, system podatkowy w tym kraju charakteryzują proste i niskie podatki. Zwrócił uwagę na to, że nakładanie nowych danin wymaga wyrażenia zgody przez obywateli w referendum. Zachęcał do tego, aby w Polsce wykorzystano pomysł grup eksperckich pracujących nad ustawą, których opinii zasięgaliby politycy w szerszym niż obecnie zakresie.

 

Przedstawiciele Pracodawców RP zaprezentowali z kolei swoje propozycje zmian w ustawie o VAT oraz związanych z tą ustawą przepisach zawartych w ordynacji podatkowej. Chodzi tutaj np. o budzący kontrowersje art. 116, z którego wynika zasada odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe. Podatnik może się od niej uwolnić, jeśli udowodnił, że złożył we właściwym czasie wniosek o upadłość. Jak wykazał przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców RP Robert Oliwa, przepis ten zmusza do składania bezzasadnych wniosków o upadłość, co może rodzić z kolei konflikt z organami spółki.

 

Pracodawcy RP zaproponowali zmiany w przepisach o kontroli podatkowej oraz w przepisach o wydawaniu interpretacji ogólnych w razie stwierdzenia rozbieżności w orzecznictwie, tak by ich wydawanie stało się obligatoryjne. Przedstawiciele Organizacji zasugerowali także, aby postępowania organów podatkowych podejmowane w celu weryfikacji zasadności zwrotu podatku nie mogły trwać dłużej niż rok. W najbliższym czasie Pracodawcy RP przedstawią wszystkie proponowane zmiany w tym zakresie.

 

Obecny na konferencji przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Dyrektor Departamentu Podatków od Towarów i Usług Tomasz Tratkiewicz zaprzeczył przeświadczeniu o bardzo słabej kondycji dialogu społecznego w Polsce. Zapewnił, że jego resort bierze pod uwagę głosy organizacji społecznych i uwzględnia je podczas swoich działań. Wspomniał również o pracy nad Jednolitym Plikiem Kontrolnym, który powinien zacząć funkcjonować od 2016 r. Ma on być odpowiednikiem nowatorskiego rozwiązania stosowanego przez kilka państw na świecie, czyli cyfrowego systemu rejestrującego wszystkie transakcje dla celów VAT.

.

Komitet Podatkowy Pracodawców RP