Konsultacje aktów prawnych

Konsultacje podatkowe w sprawie JPK VAT

Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Finansów
Termin Konsultacji: 07.08.2017

Informacja Ministerstwa Rozwoju i Finansów:

Na podstawie § 5 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji podatkowych (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r., poz. 122) zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie zmian technicznych oraz rozbudowy schemy JPK_VAT.

 

I. CEL KONSULTACJI

Ze względu na efekty analiz resortu finansów i Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie funkcjonalności schemy JPK_VAT, wskazujące na konieczność usunięcia niedoskonałości w funkcjonowaniu schemy i potrzebę jej rozbudowania o elementy pozwalające na pełniejsze zaraportowanie informacji o transakcjach, a także z uwagi na sygnały docierające do Ministerstwa Finansów od przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów planuje zmiany do schemy JPK_VAT.

Z uwagi na fakt, że to przedsiębiorcy najlepiej znają własne systemy IT finansowo-księgowe oraz kwestie związane z generowaniem i przesyłaniem plików JPK_VAT, w ramach konsultacji podatkowych chciałbym zebrać możliwie dużo konstruktywnych wniosków zmierzających do ulepszenia i wzbogacenia schemy JPK_VAT, a być może również i do zastąpienia przez obowiązek wysyłania plików JPK_VAT obowiązku przesyłania deklaracji VAT-7.

 

Istnieją zatem dwa cele konsultacji: krótkoterminowy oraz długoterminowy.

 

1. Cel krótkoterminowy: wprowadzenie modyfikacji od strony technicznej oraz merytorycznej do istniejącej schemy JPK_VAT.

Chodzi zatem w szczególności o:

- likwidację nadmiarowych danych,

- modyfikacje na poziomie technicznym i informatycznym struktury pliku

- wprowadzenie nowych danych, które pozwoliłyby na lepsze wykorzystanie schemy JPK_VAT zarówno przez organy podatkowe, jak i przez samych podatników, np. do celów wewnętrznych audytów prawidłowości rozliczeń.

2. Cel długoterminowy: rozbudowanie schemy JPK_VAT o nowe kategorie danych, wychodzące poza zakres informacji z ewidencji VAT, umożliwiające szerszą analizę transakcji dokonywanych przez podatników, dopuszczając w perspektywie możliwość zastąpienia obowiązku wysyłania deklaracji VAT-7 przez obowiązek wysyłania plików JPK_VAT.

 

II. OPIS ZAGADNIENIA BĘDACEGO PRZEDMIOTEM KONSULTACJI

Obowiązek raportowania informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT (JPK_VAT tzw. automatycznego) wynika z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten obejmie wszystkich podatników.

Pliki JPK_VAT zawierają dane o fakturach ujętych w danym miesiącu w rejestrach VAT zakupu i sprzedaży, dzięki którym możliwa jest kontrola i wyłapywanie oszustw podatkowych poprzez porównywanie transakcji w łańcuchu. Ponadto, automatyzacja kontroli z wykorzystaniem danych z JPK_VAT ma istotnie przyspieszać proces weryfikacji łańcucha obrotu towarami. Dane przekazywane przez podatników w informacji o prowadzonej ewidencji (tzw. JPK_VAT automatyczny) są istotne również dla skutecznego ustalania podmiotów, wobec których wymagane jest przeprowadzenie czynności kontrolnych.

Z perspektywy organów podatkowych niezwykle istotne jest więc, żeby pliki JPK_VAT zawierały informacje umożliwiające skuteczną, efektywną i szybką analizę.

Z kolei, z perspektywy przedsiębiorców, pliki JPK_VAT muszą być w możliwie efektywny sposób generowane z ich systemów IT oraz musi być zapewniona łatwość przesłania tych plików na serwery MF. Z drugiej strony, posiadanie plików JPK_VAT daje podatnikom duże możliwości wprowadzenia mechanizmów skutecznej kontroli wewnętrznej rozliczeń VAT – pliki JPK_VAT mogą być analizowane przez podatników, również przy wykorzystaniu zautomatyzowanych procesów informatycznych, np. w celu weryfikacji prawidłowości ujęcia faktur zakupowych w danym okresie rozliczeniowym.

Kompletność merytoryczna, a także poprawność techniczna i informatyczna jest więc istotna również dla samych podatników.

Obecnie przepisy ograniczają ilość danych przekazywanych w plikach JPK_VAT do informacji wynikających z ewidencji VAT. W pierwszej kolejności należy więc rozważyć, czy w ramach tak określonego zestawu informacji schema JPK_VAT powinna być rozbudowana/odchudzona o konkretne informacje oraz czy prezentowane w niej informacje nie mogłyby być prezentowane lepszy sposób. Należy również sprawdzić, czy schema JPK_VAT mogłaby być poprawiona od strony technicznej.

W drugim kroku należy rozważyć, czy celowe byłoby rozszerzenie zakresu informacji zawartych w schemie JPK_VAT o informacje wykraczające poza ewidencję VAT. Przykładowo, w schemie JPK_VAT można by wprowadzić informacje o terminie płatności, o sposobie płatności, czy też o dokumentach transportowych. Dopuszczamy przy tym możliwość, żeby w perspektywie pliki JPK_VAT zawierały takie informacje, które umożliwiłyby zastąpienie obowiązku przesyłania deklaracji VAT-7 przez obowiązek przesyłania plików JPK_VAT. Zmiany te, jeżeli okazałyby się celowe, nastąpiłyby po odpowiedniej nowelizacji przepisów.

III. ZAKRES KONSULTACJI

W ramach konsultacji chcielibyśmy uzyskać uzasadnione opinie dotyczące trzech następujących zagadnień:

1. Zmiany techniczne w schemie JPK_VAT a także w aplikacji do przesyłania plików JPK_VAT, konieczne do wprowadzenia od 1 stycznia 2018 r.

Zależy nam na informacjach, które pomogą usprawnić proces generowania, analizy oraz przesyłania plików JPK_VAT. Przykładowo, w toku prowadzonych analiz doszliśmy do wniosku, że należy wprowadzić znaczniki korekt plików JPK_VAT, poprzez określenie celu złożenia pliku, jako 1 – plik JPK_VAT za dany okres, 2 – korekta, 3 – następna korekta, itd. (rozbudowa funkcjonalności pola „Określenie celu złożenia JPK”).

Docierają do nas również sygnały, że w niektórych miejscach schema JPK_VAT zawiera niespójne logicznie rozwiązania.

Ponadto, można zastanowić się nad rozwiązaniem, które umożliwiłoby dokonywanie zmian w deklaracji VAT-7 bez konieczności dokonywania każdorazowo zmian w schemie JPK_VAT. Zdajemy sobie sprawę, że zmiany w schemie JPK_VAT, choćby wynikające z konieczności przenumerowania pól, mogą być dużym wyzwaniem dla podatników.

Wszelkie uzasadnione uwagi w tym zakresie będą dla nas bardzo pomocne.

2. Zmiany merytoryczne w schemie JPK_VAT w ramach istniejących przepisów.

Naszym celem jest, żeby od 1 stycznia 2018 r., kiedy obowiązek składania plików

JPK_VAT obejmie wszystkich podatników, schema JPK_VAT była możliwie kompletna pod względem merytorycznym oraz żeby była pozbawiona zbędnych danych.

Przykładowo, obecnie schema JPK_VAT nie zawiera informacji o dacie sprzedaży w części dotyczącej zakupów – taka informacja mogłaby być potrzebna, ponieważ jest to informacja konieczna do prawidłowego określenia momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Z kolei można rozważyć, czy ze schemy JPK_VAT, w nagłówku należy usunąć pole zawierające numer REGON podatnika. Ponadto, dane zawarte w schemie JPK_VAT powinny umożliwiać możliwie efektywną analizę. Co za tym idzie, wskazane jest, żeby dane te były jak najbardziej precyzyjne. W związku z tym rozważane jest wprowadzenie przykładowo:

- odrębnego pola na kod kraju, w którym znajduje się siedziba kontrahenta. Kod kraju mógłby być wpisywany według jednego z powszechnie stosowanych standardów ISO (np. 3166-1 alfa-2),

- odrębnego pola na prefiks numeru NIP kontrahenta.

Wszelkie uzasadnione uwagi w tym zakresie będą dla nas bardzo pomocne. Bardzo prosimy również o uwagi dotyczące celowości i zakresu wydania nowych wyjaśnień co do sposobu uzupełniania plików JPK_VAT.

 

3. Rozbudowanie schemy JPK_VAT, zmiana funkcji schemy JPK_VAT.

W związku z tym, że pliki JPK_VAT stanowią bardzo dobry materiał do prowadzenia szybkiej i efektywnej analizy, rozważamy rozbudowę schemy JPK_VAT o nowe informacje, wykraczające poza zakres ewidencji VAT.

Rozbudowa schemy JPK_VAT może doprowadzić do sytuacji, w której znaczna większość czynności sprawdzających oraz kontroli będzie odbywała się zdalnie, w sposób szybki, co znacznie usprawni te kontrole i tym samym pozwoli np. na przyspieszenie czynności przy weryfikacji zasadności zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.

Przykładowo, można rozważyć rozbudowanie schemy JPK_VAT o informacje dotyczące terminów płatności, co mogłoby przyspieszyć badanie prawidłowości rozpoznawania obowiązku podatkowego w niektórych, szczególnych transakcjach. Można również rozważyć zasadność wprowadzenia oznaczenia rodzaju transakcji.

Wszelkie uzasadnione uwagi w tym zakresie będą dla nas bardzo pomocne.

Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom podatników co do minimalizacji obowiązków sprawozdawczych, można rozważyć takie skonstruowanie schemy JPK_VAT, żeby obowiązek przesyłania plików JPK_VAT zastąpił obowiązek przesyłania deklaracji VAT-7. Wymagałoby to rozbudowania schemy JPK_VAT o dodatkowe informacje, które są obecnie zawarte w deklaracji VAT-7. Przykładowo, docelowa schema JPK_VAT musiałaby zawierać informacje o kwocie podatku naliczonego z przeniesienia oraz do przeniesienia, o sposobie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego, itp.

Wszelkie uzasadnione uwagi dotyczące koncepcji rozwoju schemy JPK_VAT będą dla nas bardzo pomocne.


Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 7 sierpnia 2017 r.

Powrót